ETK?NL?KLER


Dünyanın en önemli ve en büyük tesis yönetimi şirketleri listesinde bir numara olan ISS’in Türkiye yönetici ekibine Ankara’da eğitim verdik. Etkili İletişim ve Temel NLP konulu eğitim oldukça verimli, sinerjik ve eğlenceliydi. Tüm ISS ailesine, katılan ve emeği geçen herkese çok teşekkürler.
DENTOMED hekimlerine iletişim teknikleri, etkili iletişim ve öz motivasyon eğitimi verdik. 3 hafta süren eğitimin sonunda hekimlerimiz de katılım belgelerini aldılar.
DENTOMED Diş Kliniği Çalışanlarına, Etkili iletişim ve öz Motivasyon eğitimi verdik. Oldukça verimli ve eğlenceli bir eğitim haftası oldu.
Bandırma Belediyesi ve Boss Müsteşarlık tarafından düzenlenen ve eğitmen olarak yer aldığım Muhtar Adaylarına Yönelik Kişisel Gelişim Programı'ndan kareler
Bandırma Belediyesi ve Boss Müsteşarlık tarafından düzenlenen ve eğitmen olarak yer aldığım Muhtar Adaylarına Yönelik Kişisel Gelişim Programı'ndan kareler
Muhtar Adaylar?na Yönelik Ki?isel Geli?im Program?'nda 'Etkili ileti?im, Dijital Kimlik Yönetimi, Motivasyon' e?itimi verdik.
Güvencem Güvenli Ya?am Teknolojileri'ne Ki?isel Geli?im ve öz Motivasyon e?itimi verdik. Kat?l?m ve organizasyon ?ahaneydi. Yakla??k 5 saat sahnede kald?m, interaktif bir bilgi payla??m? oldu. Güvencem A.? ailesine ve tüm kat?l?mc?lara te?ekkürler.
Güvencem Güvenli Ya?am Teknolojileri'ne Ki?isel Geli?im ve öz Motivasyon e?itimi verdik. Kat?l?m ve organizasyon ?ahaneydi. Yakla??k 5 saat sahnede kald?m, interaktif bir bilgi payla??m? oldu. Güvencem A.? ailesine ve tüm kat?l?mc?lara te?ekkürler.
Güvencem Güvenli Ya?am Teknolojileri'ne Ki?isel Geli?im ve öz Motivasyon e?itimi verdik. Kat?l?m ve organizasyon ?ahaneydi. Yakla??k 5 saat sahnede kald?m, interaktif bir bilgi payla??m? oldu. Güvencem A.? ailesine ve tüm kat?l?mc?lara te?ekkürler.
KTÜ Hukuk Kulübü organizasyonuyla Trabzon üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Fütüristik Kariyer Yönetimi ve öz Motivasyon e?itimi verdik. Yüzlerce Hukuk Fakültesi ö?rencisinin kat?l?m?yla harika bir e?itim oldu. E?itim sonunda te?ekkür plaketi sunan ö?renci karde?lerimizle hat?ra foto?raf? çekildik.
Erkulo?lu Hukuk Bürosu'na Etkili ileti?im ve Motivasyon E?itimi verdik. E?itim sonu selfie'mizi Say?n Av. Günfer Erkulo?lu kendisi çekti. Çok keyifli bir e?itim günüydü.
Maxx Yat?r?m Vodafone Store ekibine 'Ki?isel Geli?im ve öz Motivasyon' e?itimi verdik. E?itici oldu?u kadar e?lenceli bir i? oldu.
Ba?kent üniversitesi, KMYO'nda mezuniyet etkinlikleri kapsam?nda 'Kariyer Yönetimi' e?itimi verdik. Çok keyifli bir etkinlik oldu ve beni çok güzel misafir ettiler.
Giri?imcilik dersi Proje yar??mas?nda mentörlük yapt???m Avrasya üniversitesi ö?rencileri yar??mada birinci oldular. Gençleri tebrik ediyorum.
KTÜ ileti?im Fakültesi ö?rencilerine 'NLP ve Fütüristik Kariyer' ba?l?kl? e?itim sunumumuzu yapt?k.
Merve Sürmen Kozmetik çal??anlar?na ve yönetim ekibine, 'Ki?isel Geli?im ve Etkili Sat??' e?itimi verdik. 3 gün süren e?itim sonunda tüm ekibe kat?l?m belgelerini sunduk.
AIESEC toplulu?unun düzenledi?i DevCo'18 isimli kongrede, ö?rencilerle bulu?tuk. 'Ki?isel Geli?im ve Kariyer' ile ilgili sunumumuzu gerçekle?tirip, ö?rencilerle söyle?i yapt?k.
Tak?m çal??mas? ve Ba?ar? Motivasyonu e?itimi verip, koçluk yapt???m Trabzon Barosu stajyer avukatlar?, Kurgusal Duru?ma Yar??mas?'nda 1'inci oldular! Genç avukatlar?m?z? tebrik ediyoruz.
AIESEC Trabzon üyelerine 'NLP ve Fütüristik Kariyer Yönetimi' e?itimi verdik. Harika bir e?itim ve söyle?i oldu.
Avrasya üniversitesi Gastronomi bölümü ö?rencilerine 'Fütüristik Kariyer Yönetimi' anlatt?k. Etkili ve e?lenceli bir ders oldu.
Kad?n Muhtarlar Akademisi isimli ?çi?leri Bakanl??? projesinde verdi?im e?itimin ard?ndan, Band?rma Muhtarlar Derne?i Ba?kan? Say?n Nur Hanc?o?lu'nun elinden te?ekkür plaketi al?rken.
Kad?n Muhtarlar Akademisi Projesi'nden güzel bir kare. Liderlik ve Etkili ileti?im konulu e?itim vedi?im projede yer alan herkes harikayd?.
Ba?ar? Motivasyonu e?itimi verip, Motivasyonel Telkin Program? haz?rlad???m at?c? sporcular, Mersin müsabakalar?nda harika ba?ar?lar elde ettiler. Tüm sporcular?m?z? tebrik ediyor, Antrenörleri Murat Örgün ve Abdullah Metin'i yürekten kutluyorum...

?rem Nur Dinç, yar??ma serisinde 1'inci olmu? ve Milli Tak?m baraj puan?n? geçmi?tir. Ayr?ca tak?m s?ralamas?nda Genç Bayan Tabanca Tak?m? Türkiye 3'üncüsü olmu?tur.
Grand English Dil Okulu, LYS-5 ö?rencilerine Ders çal??ma Stratejileri ve Motivasyon e?itimi verdik.
Ni?anta?? At?c?l?k Kulübü sporcular?na Ba?ar? Motivasyonu e?itimi verdik. Çok güzel ve verimli geçti. Sporcular?m?z?n büyük ba?ar?lar elde edece?inden eminim.
Etkili Sat?? ve Etkin Personel e?itimi sonras? MED ileti?im ad?na Sorumlu Müdür Say?n Mustafa Özbayrak taraf?ma te?ekkür plaketi sundu. MED ileti?im ailesine ve e?itime kat?lan tüm ekibe te?ekkürler. Çok verimli ve etkili bir ça?r? merkezi e?itimi oldu.
Ba?kent üniversitesi KMYO, Kariyer Yönetimi ve Motivasyon e?itimi sonras? rektörlü?ün te?ekkür plaketini Prof Dr Feride ?ffet ?ahin hocam?z takdim etti. Çok etkili bir söyle?i oldu. Ola?anüstü bir kat?l?m vard?. Beni dinlemeye gelen tüm ö?rencilerimize ve akademik kadroya te?ekkürler. May?s 2017
Kurumsal E?itimlerden bir kare. Bölgenin en ba?ar?l? organizasyon ?irketi olan ByM Organizasyon'a e?itim verdi?im günlerden bir kare. ?irket sahipleri Sevgili Mehmet Emin ve Aysun'la e?itimler harika geçmi?ti. Ps: Mehmet Emin ve Aysun'un prensi Asil bebek de aram?za kat?ld?, sa?l?kla ve ne?eyle büyüsün. Siz de kurumsal e?itimler için bize ula??n. Gelece?e haz?r olun.
Göksel Aksel Dan??manl?k olarak ben ve Blue Model Cast Ajans olarak sevgili Ay?egül Akyüz ile TRT Radyo'ya konuk oldu?umuz günden bir kare. Kariyer Yönetimi ve Motivasyon hakk?nda bolca konu?mu?tuk, çok verimli bir yay?n olmu?tu.
Karadeniz Teknik üniversitesi ileti?im Fakültesi ö?rencilerine Etkili çal??ma ve Motivasyon anlat?rken... Nisan 2017
Bilinçli ö?retmenler AB Projesinde ö?retmenlerimize E?itim Koçlu?u e?itimi verirken. 2016
E?itim Koçlu?u ve ?ngilizce E?itmenlik yapt???m 'Meslek Liseleriyle Okulla??yorum, Hayatla Bütünle?iyorum' isimli projemizin sertifika töreninden bir kare.
Üniversite ö?rencilerine Ki?isel Geli?imin Kariyer Yönetimindeki önemini anlat?rken çekilmi? bir kare. Siz de ki?isel ve kurumsal geli?iminizi destekleyici e?itimler düzenleyin, gelece?e haz?r olun!